FORGOT YOUR DETAILS?

ALGEMENE VOORWAARDEN
LORUM IPSUM DOLAR SIT
Voorwaarden

1. Inzake uw dossier is de WGBO (Wet op Geneeskundige Behandelovereenkomst) van toepassing.

2. Bij verhindering dienen afspraken minstens 24 uur van tevoren worden afgezegd (wanneer dit niet gebeurt, wordt een bedrag van € 75,00 in rekening gebracht). Zie ook de van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden.

3. Een behandelplan wordt tenminste een keer per jaar geëvalueerd.

4. Psychologenpraktijk Vissers beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar. Wanneer dit niet het geval is zal dit gecommuniceerd worden aan de cliënt.

5. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

6. Wanneer er sprake is van verzekerde zorg zal Psychologenpraktijk Vissers de nota(‘s) ter vergoeding aanleveren bij de zorgverzekeraar. Psychologenpraktijk Vissers is verplicht om te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Ook is Psychologenpraktijk Vissers verplicht om uw BSN-nummer te registreren, en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Psychologenpraktijk Vissers vraagt u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen. Daarnaast dient u tijdens het eerste gesprek een verwijsbrief van de huis – of bedrijfsarts te overleggen. Ingeval bovenstaande gegevens niet dan wel gedeeltelijk worden verstrekt kan dit ertoe leiden dat de gemaakte kosten niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekering. In dat geval worden de gemaakte kosten rechtstreeks bij u in rekening gebracht.

7. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt u een factuur voor de verleende zorg.

8. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij psychologenpraktijk Vissers van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat Psychologenpraktijk Vissers telefonisch dan wel schriftelijk een terugkoppeling geeft aan de huisarts. Bij beëindiging van de behandeling wordt de huisarts opnieuw geïnformeerd. Voor het geven van een terugkoppeling aan uw huisarts geeft u bij deze toestemming.

9. In geval van ROM wordt u verzocht om op een aantal momenten tijdens de behandeling vragenlijsten in te vullen om de veranderingen van uw klachten in beeld te brengen. De uitkomsten van die vragenlijsten worden met u besproken. De uitkomsten worden in geanonimiseerde vorm gebruikt voor vergelijking met collega-zorgaanbieders en wetenschappelijk onderzoek. Door ondertekening van deze overeenkomst geeft u hiervoor toestemming. Ook geeft u bij deze toestemming dat minimale dataset (MDS) gegevens als bedoeld in artikel 5 van de regeling ‘Verplichte aanlevering minimale dataset curatieve GGZ’ aan DIS wordt aangeleverd.

10. De diensten worden geleverd op de locatie waar Psychologenpraktijk Vissers gevestigd is, tenzij anders is overeen gekomen. Psychologenpraktijk Vissers heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Hoe dat in zijn werk gaat vindt u hier op de website van de LVVP. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.

11. Cliënt is te allen tijden, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Psychologenpraktijk Vissers is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade (materieel en of immaterieel) die in de ogen van de opdrachtgever/cliënt of derden door het contact (de behandeling) zou zijn veroorzaakt.

12. De psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. De therapeut kan alleen met uw schriftelijke toestemming gegevens over u verstrekken aan bijvoorbeeld een verzekeringsmaatschappij, keuringsarts of Arbodienst. De therapeut mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. De therapeut heeft geen toestemming van u nodig in de gevallen onder punt negen hiervoor genoemd of wanneer de therapeut over uw behandeling overleg wil plegen met collega’s. Deze collega’s hebben overigens ook een geheimhoudingsplicht.

TOP